Πολιτική Περιβάλλον


Με την παρούσα εκφράζεται η απόλυτη δέσμευση της Διοίκηση της εταιρείας στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.

Η παρούσα δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητες της εταιρείας εντός και εκτός της εταιρείας, στους Προμηθευτές, τους Συνεργάτες και τους Πελάτες της Εταιρείας καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Οι Ενέργειες που ακολουθούνται από την «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» σε θέματα Περιβάλλοντος στοχεύουν στην αύξηση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης των πελατών, των αρμοδίων Αρχών, των εργαζομένων, των μετόχων και γενικότερα της κοινωνίας προς την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον, να συμμορφώνεται συνεχώς με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να προλαμβάνει οποιαδήποτε ενδεχόμενη ρύπανση θα μπορούσε να προκληθεί λόγω της λειτουργίας της Εταιρείας, να τηρεί τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της και να βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της επίδοση και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, γενικότερα.

Κατά την παραγωγή των προϊόντων ο στόχος είναι να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες πρώτες ύλες, να γίνεται ορθολογική και αποδοτική χρήση της Ενέργειας και των πόρων γενικότερα, τα δε παραγόμενα απόβλητα να είναι τα λιγότερα δυνατόν και να διαχειρίζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές απαιτήσεις (Εθνικές ή Ευρωπαϊκές), συμβάλλοντας στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης παρακολουθείται συνεχώς από την Διοίκηση με βάση ένα πλήρες και συνεκτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, που καλύπτουν το σύνολο των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών της λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον Υπ. Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την ευθύνη να προλαμβάνει και να αναγνωρίζει τα προβλήματα σχετικά με το Περιβάλλον, να προτείνει διορθωτικές κινήσεις και να φροντίζει για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Στόχος της Εταιρείας είναι η Προώθηση των θεμάτων Περιβάλλοντος και στους Προμηθευτές,
Εργολάβους και Συνεργάτες της Εταιρείας έτσι ώστε και αυτοί να ακολουθούν την Παρούσα Πολιτική.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
This site is registered on wpml.org as a development site.